Jesteśmy otwarci!

Rodo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, jest Centrum Medyczne Gajowa Monika Budzanowska ( zwana dalej: CMG) z siedzibą przy ul. Gajowej 29, 15-794 Białystok, NIP 5422919136 REGON 200286303.

Dane Kontaktowe CMG: Centrum Medyczne Gajowa Monika Budzanowska, www.centrummedycznegajowa.pl, monikabudzanowska@wp.pl, ul. Gajowa 29, 15-794 Białystok, tel. 856542222.

Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności zaś stworzone są pełne gwarancje ochrony danych osobowych wymagane prawem. Powołany zgodnie z wymogami prawa administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator danych prowadzi w szczególności dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych. Do przetwarzania danych w CMG są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.
Uzyskane od Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez CMG w celu:

a) ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zawarcia i wykonywania umów lub świadczenia innych usług medycznych, jakie okażą się konieczne w celu przeprowadzenia procesu leczenia, a także w celu zarządzania udzielaniem usług medycznych.

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na CMG jako administratorze np.: obowiązków wskazanych w Ustawie o podmiotach leczniczych, Ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej, tj. w szczególności obowiązku prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, przekazywania informacji o chorobach zakaźnych, udostępniania dokumentacji medycznej podmiotom uprawnionym oraz organom wymiaru sprawiedliwości,

c) wystawiania dokumentów o czasowej niezdolności do pracy

d) wystawiania zaświadczeń i dotychczasowym przebiegu leczenia na wniosek pacjentów i podmiotów przez nich upoważnionych

e) wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,

f) udzielania odpowiedzi na skargi w terminie i formie przewidzianej przepisami, 


Państwa dane będą przetwarzane przez CMG:

a) przez czas udzielania świadczeń medycznych oraz usług z nimi związanych lub powiązanych,

b) przez czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują̨ CMG przechowywać́ Państwa dane osobowe np. art. 29 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 5 listopada 2008 roku dotyczący okresów przechowywania poszczególnego rodzaju dokumentacji medycznej

c) w okresie, w którym CMG może ponieść́ konsekwencje prawne niewykonania danego obowiązku, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa

d) przez czas trwania zawartych umów, a następnie przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z łączącej Państwa i CMG umowy np. umów dotyczących świadczenia usług medycznych, a w przypadku dochodzenia przez CMG roszczeń́ lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań́

Uzyskane od Państwa dane osobowe będą przekazywane przez CMG następującym podmiotom:

a) innym podmiotom leczniczym przetwarzającym dane osobowe, z którymi CMG posiada zawarte umowy dotyczące wykonania innych usług czy świadczeń medycznych, koniecznych do wykonania lub przeprowadzenia w czasie udzielania przez CMG świadczeń medycznych związanych z Państwa procesem leczenia, a których CMG bezpośrednio nie wykonuje

b) Ministerstwu Zdrowia

c) Narodowemu Funduszowi Zdrowia

d) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w przypadkach określonych przepisami prawa

e) organom administracji państwowej i samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom na podstawie przepisów obowiązującego prawa

f) pozostałym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa

g) osobom upoważnionym przez Państwa oraz przedstawicielom ustawowym

h) podmiotom świadczącym obsługę prawną i informatyczną CMG 


i) operatorom zajmującym się działalnością pocztową lub kurierską oraz transportową

CMG może uzyskiwać Państwa dane z rejestrów publicznych np. baza EWUŚ lub ZUS w celu weryfikacji czy ustalenia danych istotnych z punktu widzenia prawidłowego wykonywania świadczeń leczniczych.

W przypadku, gdy przetwarzanie przez CMG Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, istnieje możliwość wniesienia skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z Państwa ma prawo złożyć do CMG osobiście pisemny wniosek o:

· sprostowanie (poprawienie) danych osobowych, 


· usunięcie danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie

· ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku), 


· dostęp do danych osobowych(o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),

· przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO). 


Powyższy wniosek należy złożyć osobiście pod adresem: Centrum Medyczne Gajowa Monika Budzanowska, ul. Gajowa 29, 15-794 Białystok. Pracownik CMG przed przyjęciem wniosku dokona weryfikacji Państwa tożsamości w celu ustalenia czy dana osoba jest uprawniona do jego złożenia. 
Zakres każdego z ww uprawnień oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać́, wynikają̨ z przepisów prawa.

Jednocześnie pacjentka/pacjent zobowiązuje się sprawdzić poprawność zebranych danych osobowych i potwierdzić ich prawidłowość czytelnym podpisem.

Przetwarzanie danych osobowych w CMG jest prowadzone przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych oraz zarządzania udzielaniem usług medycznych, posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

Dane osobowe przetwarzane w CMG podlegają ochronie na poziomie wysokim, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, i są chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych

 
X